اعزام منتخبین مرحله اول بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور جهت شرکت در مرحله نهایی 1398

اعزام منتخبین مرحله اول بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور جهت شرکت در مرحله نهایی 1398