کارشناسان

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
حانیه اسمعیلی ماهانی کارشناس دفتر 33257516 3116 talent@uk.ac.ir