تماس با گروه هدایت استعدادهای درخشان

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی
1 گروه هدایت استعدادهای درخشان 31323116 / 3116 33257516 talent@uk.ac.ir